Stämma

Föreningsstämma är en bostadsrättsförenings högst beslutande organ där alla medlemmar får vara med och besluta om frågor som rör föreningen och att utse styrelsen som ska sköta föreningens löpande förvaltning. På denna sida finns sammanfattad information, för mer information läs stadgar och lagtexter.

Genomförda stämmor

Protokoll finns på sidan Stämmoprotokoll (endast tillgänglig för medlemmar via appen).

När stämma?

Den ordinarie föreningsstämman, även kallad årsstämma eller årsmöte, ska hållas senast sex månader efter räkenskapsårets slut. Vår förening har brutet räkenskapsår vid halvårsskiftet vilket har gjort att stämma hitintills har hållits i december.

En extra föreningsstämma kan hållas även vid andra tillfällen på året. En extra föreningsstämma kan hållas av olika skäl men det vanligaste är att styrelsen anser att extrastämman behövs till exempel när ett ärende enligt stadgar eller lag kräver ett stämmobeslut eller att styrelsen i linje med aktsamhetsprincipen vill att alla medlemmar i föreningen ska fatta ett viktigt beslut.

Motioner

Då alla ärenden som ska tas upp på stämman måste vara med i kallelsen är det viktigt att styrelsen får in motioner från medlemmarna i god tid innan kallelsen ska gå ut. Det är ju faktiskt alla medlemmarna tillsammans som äger föreningen och då är det också självklart att alla ska kunna "sitta hemma vid köksbordet" och fundera över vad de tycker om de förslag som ska tas upp på stämman.

Styrelsen bör lämna sitt svar på motionerna. Styrelsen har ofta information och kunskap om sådant som motionerna handlar om. Styrelsen kan rekommendera medlemmarna att antingen bifalla, avslå eller anse motionen besvarad beroende på vilken information som styrelsen har.

Våra stadgar (§8) säger: "medlem som önskar få ärende behandlat vid ordinarie föreningsstämma ska anmäla detta skriftligen senast den 1 augusti eller inom den senare tidpunkt styrelsen kan komma att besluta".

Kallelse

Det är styrelsens uppgift att kalla till stämma. Kallelse ska utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före föreningsstämman.

Rösträtt

Vid föreningsstämman har varje medlem en röst men om flera medlemmar har en bostadsrätt gemensamt har de dock tillsammans endast en röst.

Lagar

I bostadsrättslagen står inte särskilt mycket om hur stämman ska gå till utan det är istället lagen om ekonomiska föreningar som gäller.

Brf Gripen 1 i Örebro

I Örebros nya moderna och påkostade stadsdel Södra ladugårdsängen finns Brf Gripen 1 med våra 84 lägenheter. Med närhet till bl.a. centrum, mataffärer, restauranger, gym, racketcenter, grönområden, golfbana och universitet. Den gröna lummiga innergården är en av flera bekvämligheter i föreningen som ständigt strävar efter att bli bättre.

Felanmälan

Anmälan vid fel eller problem görs till olika företag beroende på fel/problem. På sidan Felanmälan finns mer info och kontaktuppgifter.

Läs mer

Styrelsen

Kontakta styrelsen genom e-post styrelsen@brfgripenorebro.se vid frågor eller förslag. Vid akut angelägenhet eller problem se istället sidan Felanmälan.

Läs mer

Flytta IN/UT?

På sidan "In-/utflytt eller sambo" finns tips på saker att tänka på för dig som ska flytta in till eller ut från föreningen.

Läs mer

  Admin   Hitta Brf

Brfify.se - Digitala tjänster för moderna brf:er!